Educació Secundària (3r i 4t)

CONEGUEM ELS CICLES FORMATIUS

OBJECTIU:

Apropar l’alumnat al coneixement dels cicles formatius que s’imparteixen a les poblacions de Sant Just Desvern, Sant Joan Despí, Sant Feliu de Llobregat i Esplugues de Llobregat.
Facilitar l’acompanyament, el contacte i la comunicació entre centres i alumnat d’aquestes  poblacions i  compartir els  recursos formatius.

DESCRIPCIÓ:

Tallers de 3 o 4 hores de durada de diferents cicles o famílies professionals. En cada sessió hi haurà una petita explicació del sector, processos, sortides professionals, etc. i una part pràctica.


Dates i lloc.

Març de 2018. Als diferents centres de secundària. Aquesta activitat s’organitza conjuntament entre els ajuntaments d’Esplugues de Llobregat, Sant Joan Despí i Sant Just Desvern, i els centres d’Educació Secundària.
L’organització decidirà el nombre de tallers als quals pot assistir cada estudiant que vulgui participar i la composició dels grups, en funció de la demanda.

Educació Secundària (3r i 4t)

PROJECTE CONNECTA

OBJECTIU:

Afavorir que l’alumnat assoleixi les competències bàsiques de l’ESO i que pugui obtenir el graduat en educació secundària.

DESCRIPCIÓ:

Programa de diversificació curricular, mitjançant una adaptació específica del currículum per a un grup d’alumnes de reforç, d’acord amb les seves capacitats i necessitats.
S’estructura en una distribució de matèries que es fan, una part al centre, i una altre part d’àmbit pràctic i de contingut preprofessionalitzador, fora del centre. 


Dates i lloc.

Diferents empreses del municipi i serveis municipals.

ObservacionsEl programa comporta unes estades a empreses o serveis municipals.

Organitza: Institut de Sant Just, Escola Madre Sacramento en col·laboració amb empreses locals i l’Ajuntament.

Educació Secundària

COMISSIÓ D'ACOMPANYAMENT A L'ÈXIT ESCOLAR

OBJECTIU:

Garantir l’èxit escolar i personal de tot l’alumnat dels centres de secundària del municipi

DESCRIPCIÓ:

Mitjançant conveni de col·laboració signat entre el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament, l’INS Sant Just i  la Comissió d’Acompanyament a l’Èxit Escolar i Personal que té com a finalitat garantir la continuïtat en el sistema educatiu i l’elecció de l’itinerari que més s’ajusti a les necessitats i expectatives dels joves de Sant Just Desvern.  Aquesta comissió està formada per diferents agents educatius del municipi i treballa en xarxa buscant col·laboració i corresponsabilitat entre centres educatius, administració local i entorn productiu.  En aquest marc, s’impulsaran actuacions per a la millora de l’èxit escolar i personal i es revisaran projectes i recursos.


Dates i lloc.

Reunions de la Comissió de treball dins del calendari del curs escolar

Educació Secundària (3r i 4t d'ESO)

MART XXI: ÉS POSSIBLE UNA COLÒNIA HUMANA A MART?

OBJECTIU:

Motivar els i les participants del projecte per tal que no abandonin els estudis de manera prematura, valorant el paper del coneixement, la importancia de l’estudi i l’esforç realitzat pels nois i noies.

Ajudar-los en la seva orientació acadèmica i profesional.

Preparar-los per al treball en equip i per projectes, assumint una responsabilitat dins l’equip i combinant el treball en grup amb la realització de tasques de manera individual i autònoma.

Conèixer de prop la universitat, els estudis i el món acadèmic en general.

Posar de relleu el paper que desenvolupa la ciència i la tecnología en la nostra societat i les seves potencialitats en el futur.

Establir una linia de treball compartit entre universitat, món local i centres d’ensenyament secundari

DESCRIPCIÓ:

Alumnat amb capacitat i potencial per als estudis i que presenten un elevat risc d'abandonament.

Mart XXI es planteja com un projecte d'acompanyament a l'escolaritat, amb la voluntat d'orientar, motivar, estimular i presentar la ciència de manera atractiva, amb la intenció de reforçar l'autoconfiança i la capacitat de treball en equip.
El projecte es desenvolupa durant 5 sessions de tot un matí al CBL-UPC. Durant aquestes sessions, al CBL-UPC, de manera pràctica i interdisciplinària, s’analitza la viabilitat d’una colònia humana a Mart, amb la ciència i el treball en equip com a fil conductor.
L’alumnat s’incorpora a un dels 9 grups de treball de 8 persones, creats per desenvolupar l’estudi d’un àmbit de coneixement vital per l’èxit de la missió.La mida dels grups és reduïda per propiciar el treball en equip.
· Grup 1: Llançament, navegació i aterratge
· Grup 2: Grup de comunicacions dins la colònia i amb la base a la terra

· Grup 3: Sistemes de producció i consum d’energia
· Grup 4: Monitoratge i control de la colònia
· Grup 5: Producció dels aliments i matèries primeres d’origen animal i vegetal per la subsistència de la colònia
· Grup 6: Condicions climàtiques, suport vital i reciclatge de residus
· Grup 7: Obtenció, distribució i consum de l’aigua
· Grup 8: Robòtica
· Grup 9: Disseny i construcció de la colònia

Cadascun dels grups està coordinat per personal de la UPC, investigadores i investigadors amb una sòlida preparació, especialistes en aquell àmbit de coneixement i prou joves com per esdevenir fàcilment un referent personal pels nois i noies. De la mateixa manera es compta amb una coordinació científica que n’asseguri la qualitat dels continguts, a càrrec de professorat sènior. També es cerca una important presència de dones investigadores a les coordinacions de grup, per incentivar els referents femenins.

 


Dates i lloc.

A concretar. A les dependències de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Observacions: Cal posar-se en contacte amb el CBL (Campus Baix Llobregat) de la UPC. Tel. 93 552 35 19 - 93 552 35 14

Organitza: Campus del Baix Llobregat de la UPC i Ajuntament. Col·laboren la Diputació de Barcelona i FECIT (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología).

Educació Primària (4rt d'ESO) i diferents col·lectius

APS, PROJECTES D'APRENENTATGE I SERVEI

OBJECTIU:

Potenciar l’educació en valors: solidaritat, sostenibilitat,...
Incrementar la participació dels joves en diferents projectes de desenvolupament comunitari
Fer útil el coneixement

DESCRIPCIÓ:

L’aprenentatge servei és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un únic projecte ben articulat en el qual les persones participants aprenen alhora que treballen en necessitats reals de l’entorn amb la finalitat de millorar-lo.

L’Institut de Sant Just, en col·laboració amb els serveis municipals i entitats prepara diferents projectes APS, d’intervenció en la comunitat local, en els següents àmbits:
Sharing to Learn
Conservació medioambiental
Art urbà i patrimoni
Intercanvi generacional


Dates i lloc.

Durant el curs escolar. A concretar

Observacions:  A banda d’aquests projectes, hi ha tot un ventall de possibilitats per desenvolupar des dels centres educatius i des d’altres entitats en metodologia APS. L’Ajuntament dóna suport i promou les activitats d’APS. Més info: www.santjust.cat i www.aprenentatgeservei.cat

Educació Secundària (3r i 4t ESO) Institut Sant Just i Escola Madre Sacramento

TALLER DE COMPETÈNCIES PER A LA SOCIALITZACIÓ (COMPETÈNCIA SOCIAL)

OBJECTIU:

-Afavorir el desenvolupament personal dels/de les adolescents mitjançant l’aprenentatge d’habilitats i recursos que els permetin millorar les seves relacionals interpersonals.

-Entrenar els/les adolescents en les habilitats necessàries per escollir les conductes més saludables.

DESCRIPCIÓ:

Es tracta d’un taller que consta de 3 sessions d’una hora de durada, on es treballaran competències personals i interpersonals a través d’una metodologia participativa i d’experiència a partir d’exercicis individuals i dinàmiques grupals que posin en joc cadascuna de les competències.

Els continguts que es treballaran són flexibles en funció del perfil d’alumnes participants, entre ells: autoconeixement, autoestima, comunicació eficaç, resolució de conflictes, assertivitat i presa de decisions.


Dates i lloc.

A concretar. Al centre escolar.

OBSERVACIONS Activitat de la Comissió d’Èxit Escolar que durà a terme el Servei d’Enllaç. Activitat en petit grup (màx. 15 alumnes).

Educació secundària post-obligatòria (batxillerat, CEPA – persones adultes)

CLAUS PER BUSCAR FEINA I PER AL DESENVOLUPAMENT DE NEGOCIS

OBJECTIU:

- Orientar, donar eines i estratègies en la cerca de feina al món real.
- Donar a conèixer els principals canals de cerca de feina i conscienciar sobre els seus avantatges i inconvenients, així com els diferents processos de selecció. Especialment posar èmfasi en la cerca de feina a través de cercadors web.
- Recursos per a la millora del perfil competencial.
- Que es coneguin els principals programes de mobilitat europea i els reptes que suposa buscar feina a l’estranger.
- Que l’alumne valori l’emprenedoria com a una altra opció.

DESCRIPCIÓ:

Dues sessions de 1,30 h al centre educatiu, per part d’una persona tècnica en ocupació i desenvolupament local, especialitzada en empresa.
- En la primera sessió s’ofereix una introducció a les diferents possibilitats de cercar feina. Es veuran els principals canals (cerca per internet, a través del SOC, dels SLO, de les ETT, etc.) i els seus avantatges i inconvenients. S’esmentaran amb un exemple cadascun dels principals processos de selecció, des dels més tradicionals, com l’entrevista, fins els més actuals, com les dinàmiques grupals, i com hi influeixen factors del CV o de la carta de presentació. Es facilitaran els principals enllaços en el qual es troben els recursos formatius i els diferents programes que contribueixen a la millora competencial (cercador de cursos SOC, web de Promoció Econòmica, etc.).
- En la segona sessió s’ofereix informació dels principals programes de mobilitat europea. Així com de les possibilitats en la cerca de feina a l’estranger i els reptes que suposa buscar feina fora de les fronteres. S’explicaran diferents tècniques de generació d’idees. I s’analitzaran els avantatges i inconvenients en el procés d’emprenedoria i l’evolució de les oportunitats de mercat.


Dates i lloc.

Al centre educatiu: Institut de Sant Just Desvern i Escola d’Adults de Sant Just Desvern.
Preferentment en dilluns i divendres. A partir del segon trimestre – gener 2019.

Observacions: Cal disposar d’un ordinador portàtil connectat a internet i altaveus.
(Es portarà material fotocopiat des de Promoció Econòmica). Grups màxim de 30 alumnes.

Organitza: Ajuntament de Sant Just Desvern